Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü İlanları

ondokuzmayis-logo

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü İlanları

T.C.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI  

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ

BAŞVURU ŞARTLARI, TARİHLERİ VE KESİN KAYIT İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru Şekli

a) Lisansüstü   başvurular;  20   Haziran 2016 tarihinde başlayacaktır. Verilecek   olan  adresten form doldurularak yapılacaktır. Sistem tarafından “Aday Numarası” ve “şifre”alan adayın e-posta adresine bilgi gönderilecektir. Adaylar, başvuru esnasında hiçbir belge göndermeyecek, beyan ettiği bilgilerin belgesini, kesin kayıtta teslim edecektir. Tercih hatası yapan ve/veya başvuruda asıl belgelerinden farklı puan beyanında bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. 

b) Ondokuz  Mayıs Üniversitesi ve Akdeniz Ülkeleri Üniversiteler Topluluğu (C.M.U.) Yüksek Lisans Programlarına başvurular

http://uib.omu.edu.tr/haberler/omuakdenizulkeleriuniversitelertoplulugucmubariitalyaileortak tezliyuksek lisansprogramlari       

adresinden yapılacaktır.

1 -We have a quota of 20 for “Master in Cultures and Tourism” to be conducted in Italy. Students should have a good written and oral command of English. The programme will last for 1 year thesis included. The educational fee is 3500 €. Graduates can pursue doctorate studies.

Öğrencilerin sözel ve yazılı İngilizce becerilerinin iyi düzeyde olması gerekmektedir. Program tez dahil 1 yıl sürecektir. 1 yıllık öğrenim bedeli 3500 eurodur. Program mezunları doktoraya devam edebilir. Program İtalya’da olacaktır.

c) Adaylar başvuru koşullarını sağladığı aynı enstitüde en fazla 2(iki), farklı enstitülerde ise toplamda 3(üç) anabilim dalına başvuru yapabilecektir. Her program için ayrı aday numarası ve şifre alınacaktır. 

Not: Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla tezli yüksek lisans ve doktora programına kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. 

Genel Not Ortalaması

a) Adayın 100’lük not sistemine dönüştürülmüş genel not ortalaması esas alınır.

(1) Transkript belgesinde genel not ortalaması 4’lük sistemde olup, 100’lük not karşılığı bulunmayanlar için YÖK’ün 100’lük not dönüşümü tablosu,

(2) Transkript belgesinde genel not ortalaması 4’lük sistemde olup, mezun olduğu üniversitesinin 100’lük not dönüşümünü kullanacak adaylar; kesin kayıt hakkı kazandıkları takdirde kendi üniversitelerinden alacakları 100’lük not karşılığının belirtildiği “İlgili  makama / İsme” yazılmış resmi onaylı belgeyi beyan etmek zorundadırlar. (Üniversitelerin web sayfalarından alınan onaylı/onaysız dönüşüm tablo çıktıları kabul edilmeyecektir)

(3) 4’lük ve 100’lük genel not ortalaması (GANO) aynı anda bulunanlar  ise 100’lük not ortalamasını dikkate alacaklardır.

(4) Tıp fakültesi mezunları hariç; temel tıp bilimleri doktora programına başvuracak adayların yüksek lisans not ortalaması 75 olması gerekmektedir.

b) Lisans derecesiyle bütünleşik doktora programına başvuracakların ise 4 üzerinden en az 3,00 veya 100 üzerinden en az 80 lisans mezuniyet not ortalamasına sahip olması gerekir.

Mezuniyet Durumu

Doktora programına başvurabilmek için;   

  1. Tezli yüksek lisans veya 5 yıl ya da daha uzun süreli lisans programlardan mezun olmak,
  2. 6/2/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı veya mezun olmak gerekmektedir.

ALES

ALES Puanı (Sınava giriş tarihinden itibaren 3 yıl geçerlidir) :

  • Tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda ALES şartı aranmaz,
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Akdeniz Ülkeleri Üniversiteleri Topluluğu  (C.M.U.)  Yüksek Lisans Programlarında ALES şartı aranmaz,
  • Tezli yüksek lisansa başvuranların en az 55,
  • Yüksek lisans diplomasıyla doktoraya başvuranların en az 55,
  • Lisans diplomasıyla bütünleşik doktora programına başvuranların en az 80,
  • Tezsiz yüksek lisans programına 6/2/2013 tarihinden sonra kayıtlı veya mezun olan adaylardan, lisans derecesi ile bütünleşik doktora programına başvuranların en az 70 puana sahip olmaları gerekmektedir.
  • Temel tıp bilimlerinde doktora programlarına başvuracakların; Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavından alınmış en az 55 temel tıp puanına veya en az 70 sayısal ALES puanına sahip olması gerekmektedir.

Yabancı Dil

Yabancı Dil Puanı: YDS belgesi veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puanı ifade eder.

a)Tezli yüksek lisans programlarında yabancı dil puan barajı yoktur. Yabancı dil puanı bulunmayan adayların dil puanı sıfır olarak kabul edilir.

b)Doktora programına lisans ya da yüksek lisans diploması ile başvuru yapacak adayların, YDS’ den en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekmektedir. Bilim alanı yabancı dille ilgili olan adayların öğrenim görecekleri yabancı dil dışında eğitimlerini yukarıda sayılan dillerden birisinde yapanlardan bu şart aranmaz.

c)Eğitim dili, yabancı bir dil olan programlara başvuracak adaylar; öğrenim görecekleri yabancı dilde YDS’ den en az 65 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puana eşdeğer bir puan almaları gerekmektedir. Lisans veya yüksek lisans öğrenimlerini öğrenim görecekleri yabancı dilde eğitim yapan bir bölümde tamamlayanlarda bu şart aranmaz.

d)Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalındaki  Bilim  Dallarında  bilim  dalı dışında yüksek lisans eğitimi yapacak adayların ikinci bir yabancı dilden YDS  ya da veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır.

ÖZEL ŞARTLAR

Lisansüstü programlara başvurularda aranan özel şartlar “Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları” tablosu “Açıklamalar” bölümünde yer almaktadır.

DEĞERLENDİRME

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 12.Maddesine göre;

1.Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirme; lisans mezuniyet not ortalamaları dikkate alınarak en yüksek puandan başlanarak yapılır.
2.Tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %50’si, (Güzel Sanatlar Enstitüsü

Alan İçi kontenjanlar için “Alan Yeterlilik Sınavı’nın %50’si) lisans not ortalamasının %40’ı ve yabancı dil puanının % 10’u

alınarak toplanır. Bu toplamın en az 60 puan olması gerekir. YDS veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen bir

sınavdan yabancı dil belgesi bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul edilerek hesaplama yapılır. Bu taban puanın

üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan

eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir.

3.Doktora programlarına öğrenci kabulündeki değerlendirmede; ALES puanının %60’ı, lisans not ortalamasının %30’u ve giriş sınavı (sözlü veya yazılı) sonucunun %10’u alınarak toplanır. Bu toplamın en az 65 olması gerekir. Bu taban puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı yüksek olan aday tercih edilir. Doktora giriş sınavına girmeyen adaylar başarısız kabul edilir.
 

BAŞVURU TARİH, YER, DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARINİLANI

BAŞVURU TARİHİ VE YERİ 20 Haziran – 03 Temmuz 2016 tarihleri arasında https://ubs.omu.edu.tr adresinden

yapılacaktır.

 

DOKTORA SÖZLÜ SINAV

TARİHİ VE YERİ

13 Temmuz 2016 Çarşamba günü saat 10:00’da Enstitü Müdürlüklerinin ilgili Anabilim

Dallarında yapılacaktır.

(Güzel Sanatlar Enstitüsü Alan İçi kontenjanlar için “Alan Yeterlilik Sınavı” 12 Temmuz

2016 Salı günü saat 09.00’da ilgili Anasanat Dallarında yapılacaktır.)

 

SONUÇLARIN DUYURULMASI

11 Temmuz 2016 Pazartesi günü saat 16:00

Yüksek Lisans başvuru geçici listenin ilgili Enstitü Müdürlüklerinin web sayfalarında

duyurulması,

 

13 Temmuz 2016 saat 17:00 yüksek lisans geçici listeye itirazların son günü.

 

İtiraz dilekçeleri ilgili Enstitü Müdürlüklerinin aşağıda belirtilen e-posta adresine

gönderilecektir. Aday; e-posta metninde değişiklik istediği programa ait aday

numarasını ve isteğini açıkça belirtmelidir.

15 Temmuz 2016 Cuma günü lisansüstü programlara kesin kayıt hakkı kazanan

adayların listesi ilgili Enstitü Müdürlüklerinin web sayfalarında duyurulacaktır.

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

KESİN KAYIT

TARİHLERİ

“ASIL” olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları 05-09 Eylül 2016,

“YEDEK” olarak kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları ise 19-21 Eylül 2016

tarihleri arasında ilgili Enstitü Müdürlüklerinin Öğrenci İşleri Bürosunda yapılacaktır.

 

Uzaktan Eğitim programlarına kayıt hakkı kazanan adaylar istenilen belgeleri posta ile

ilgili enstitüye göndereceklerdir.

 

KESİN KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

1. Son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 ebadında (2 adet) vesikalık fotoğraf,

2. Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (İlgili Enstitü Müdürlüğünde

aslı görülerek fotokopisi alınacaktır),

3. Transkript belgesinin aslı ve fotokopisi (İlgili Enstitü Müdürlüğünde aslı görülerek

fotokopisi alınacaktır),

4. Askerlik durum ve müsaade belgesi,

5. Tezsiz Yüksek Lisans adayları için öğrenim ve materyal gideri ücretini, yatırdıklarına

dair banka dekontu.

İLETİŞİM
 

Eğitim Bilimleri Enstitüsü

OMÜ Enstitüler ve UZEM Binası

Kurupelit Kampüsü, Atakum/SAMSUN

Tel: 0 362 457 5754                                                   e-postaebe@omu.edu.tr

Web: http://egtbilens.omu.edu.tr

 

Fen Bilimleri Enstitüsü

OMÜ Enstitüler ve UZEM Binası

Kurupelit Kampüsü,

Atakum/SAMSUN

Tel :0 362 4576092                                                    e-posta: fenbilens.web@omu.edu.tr

Web: http://fenbilens.omu.edu.tr

 

Güzel Sanatlar Enstitüsü

OndokuzMayısÜniversitesi

GüzelSanatlarKampüsü,

İlkadım/SAMSUN

Tel: 0362 445 02 55/4830-7721

Faks: 0362 445 0426

e-posta: gsem@omu.edu.tr

Web: http://guzsanens.omu.edu.tr

 

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

OMÜ Enstitüler ve UZEM Binası

Kurupelit Kampüsü, Atakum/SAMSUN

Tel: 0362 457 6093                                                    e-posta: sagbilen@omu.edu.tr

Web: http://sagbilens.omu.edu.tr

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü

OMÜ Enstitüler ve UZEM Binası

Kurupelit Kampüsü, Atakum/SAMSUN

Tel: 0 362 457 6027                                                   e-posta: sbe@omu.edu.tr

Web:http://sosbilens.omu.edu.tr

Eğitim Bilimleri Enstitüsü  Kontenjanları için TIKLAYIN

Fen Bilimleri Enstitüsü Kontenjanları için TIKLAYIN

Güzel Sanatlar Enstitüsü Kontenjanları için TIKLAYIN

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kontenjanları için TIKLAYIN

Sosyal Bilimler Enstitüsü Kontenjanları için TIKLAYIN

Benzer Konular

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.