Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İlanı

Necmettin Erbakan Üni Logo

T.C.

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına ekli tabloda belirtilen Anabilim Dallarında 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır.

 

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvuru Koşulları:

 1. Başvurulan lisansüstü programın puan türünde 2013 Güz dönemi ve sonrası Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) ilgili puan türünden en az 65 ve üzeri bir puan almış olmak.
 1. Doktora programına başvuracak Türkiye Cumhuriyeti ve Yabancı uyruklu adayların İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca, Farsça ve Arapça dillerinden herhangi birinden YDS’den (ÜDS&KPDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul’ca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Eşdeğerlikler için: http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69726/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-230713.pdf

 1. Yanlış bilgi, eksik belge veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyip geçersiz sayılacaktır.
 2. Adaylar aynı dönemde birden fazla Anabilim Dalı Lisansüstü eğitim programına başvuru yapamazlar.
 3. Tezsiz Yüksek Lisans Programları hariç olmak üzere halen Tezli Yüksek Lisans ve/veya Doktora programlarında kayıtlı olan öğrenciler başvuruda bulunamazlar. Başvuru yapan adayların başvuruları iptal edilecektir.

Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Başvuru Şekli:

 1. Yüksek Lisans ve Doktora Programına başvurular Online Başvuru Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.
 2. Online başvurular 15 Haziran 2016 -08 Temmuz 2016 tarihleri arasında https://obs.konya.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresi üzerinden yapılacaktır. Başvuru evrakları başvuruya esas olan ve kesin kayıt sırasında teslim edilmesi gereken belgelerin ASLINDAN taratılarak online başvuru sistemine yüklenecektir.

Başvurunun tamamlanabilmesi için online başvuru formu çıktısının imzalanarak Enstitümüze teslim edilmesi gerekmektedir. 

Başvuru formu Enstitümüze ulaşmayan öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Online Başvuru Sistemine Yüklenmesi Gereken Belgeler:

 1. Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans Diploma/Mezuniyet Belgesi

Doktora Programına başvuruda Lisans ve Yüksek Lisans Diploma/Mezuniyet Belgesi

(Lisans/Yüksek Lisans Eğitimini yurtdışında tamamlayan adayların Yüksek Öğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.)

 1. Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans transkripti

Doktora Programına başvuruda Lisans ve Yüksek Lisans transkripti

 1. ALES sonuç belgesi (Kontrol kodlu olarak ÖSYM sitesinden alınmış olacaktır.)
 2. Doktora Programlarına başvuruda bulunan adaylar için Yabancı Dil Sonuç Belgesi
 3. Vesikalık Fotoğraf (Vesikalık fotoğraf dışında fotoğraf yükleyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır)

Sınavın Değerlendirilmesi:

 1. Yüksek Lisans programı başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %60’ı, lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının %20’si ve bilim sınavının %20’sinin toplanmasıyla oluşacak başarı puanı en az 60 olan adaylar toplam puana göre sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenci kayıt hakkı kazanır. Bilim sınavından 100 üzerinden 50 puandan düşük not alan öğrenciler başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmazlar.
 1. Doktora programı başarı notunun hesaplanmasında, Öğrenci başarı puanı ALES puanının %50’si, yüksek lisans ağırlıklı mezuniyet not ortalamasının %30’u ve yazılı bilim sınavından en az 50 puan almak kaydıyla yazılı bilim sınavının %20’sinin toplamının alınmasıyla tespit edilir. Bu yöntemle 100 üzerinden en az 60 alan adaylar en yüksek puandan başlanarak sıralanarak, kontenjan dâhilinde öğrenci alınır.

Önemli Hatırlatmalar:

 1. Başvurularda mezun olunan üniversitelerin kendi yaptığı transkript dönüşümleri kabul edilmeyecektir. 4’lük sistemde mezun olan öğrencilerin mezuniyet ağırlık not ortalaması Yüksek Öğretim Kurulu’nun 05.09.2008 Tarih ve 24853 sayılı kararı gereğince kabul edilen “Not Dönüşüm Tablosu”na göre hesaplanacaktır.
 1. Yazılı bilim sınavından 50 ve üzeri puan alamayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. Başkabir üniversitede Öğretim Görevlisi, Okutman veya Uzman kadrosunda bulunan adayların başvuru için çalıştıkları kurumlarından diğer üniversitelerde lisansüstü eğitim yapabileceklerine dair onay belgesi getirmeleri gerekmektedir.
 1. Bir başka üniversitede Araştırma Görevlisi kadrosunda olanlar başvuru yapamazlar.
 2. OnlineBaşvuru Sistemine yüklenecek belge ve evrakların asıllarından en az 300 DPI çözünürlükte  taranması ve PDF dosya formatında olması gerekmektedir. Sisteme yüklenen başvuru evraklarının okunamaması halinde adayların başvuruları işleme alınmayacaktır.
 1. Farklı anabilim dalından başvuran Necmettin Erbakan Üniversitesi’ne bağlı Araştırma Görevlilerinin her iki Anabilim Dalı Başkanlığı’ndan olur alması gerekmektedir.
 2. Yüksek Lisans ve Doktora programına farklı alanlardan ve/veya diğer üniversitelerden başvuran adaylara Anabilim Dalı Başkanlığı gerekli görürse Bilimsel Hazırlık programı uygulayabilir.
 1. Enstitümüzde veya başka bir enstitüde lisansüstü öğrenim gören veya kayıtlı olan öğrenciler başvuru yapamazlar.

Yabancı Uyruklu Adayların Başvuru Koşulları ve Teslim Edeceği Belgeler:

 1. Başvurular istenilen belgeler ile birlikte 13-15 Temmuz 2016 tarihleri arasında Enstitümüze şahsen veya noter vekâleti verdiğiniz kişi aracılığı ile yapılacaktır. (Yabancı uyruklu öğrenciler online başvuru yapmayıp, belgeleri ile birlikte doğrudan Enstitümüze başvuruda bulunacaklardır.)
 1. Adaylar aynı anda tek bir lisansüstü programa başvuruda bulunabilirler.
 2. Önkayıt başvuru dilekçesi (Enstitümüzden temin edilecektir)
 3. Özgeçmiş
 4. Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans Diploma/Mezuniyet Belgesi’nin aslı ve bir adet fotokopisi ile tercümesi Doktora Programına başvuruda Lisans ve Yüksek Lisans Diploma/Mezuniyet Belgesi’nin aslı ve bir adet fotokopisi ile tercümeleri
 1. Yüksek Lisans Programına başvuruda Lisans transkriptinin aslı ve bir adet fotokopisi ile tercümesi Doktora Programına başvuruda Lisans ve Yüksek Lisans transkriptinin aslı ve bir adet fotokopisi ile tercümesi
 1. Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimlerini Türkiye’deki bir üniversitede tamamlayan adayların ALES’e girme şartı aranmaktadır. ALES, GRE veya GMAT sınav sonuç belgesinin aslı veya onaylı örneği ve bir adet fotokopisi. Lisans ve Yüksek lisanslarını yurt dışında tamamlayan adaylar için ALES’e girme şartı aranmamaktadır.
 1. Pasaport aslı ve bir adet fotokopisi
 2. İki adet fotoğraf
 3. İkametgâh tezkeresi veya öğrenim amaçlı ikametgâh tezkeresi aslı ve bir adet fotokopisi.
 4. Türkçe bildiğine dair TÖMER belgesi aslı ve bir adet fotokopisi. (TÖMER belgesi olmayanlara Necmettin Erbakan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 5-ç maddesi uygulanır.)
 1. Yabancı uyruklu öğrenci müracaatının kontenjandan fazla olması durumunda ALES ve mezuniyet not ortalaması dikkate alınarak sıralama yapılır.
 2. Doktora Programına müracaat eden Yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Japonca, Farsça ve Arapça dillerinin herhangi birinden YDS’den (ÜDS&KPDS) en az 55 Puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili sınav sonuç belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi. Eşdeğerlikler için, http://www.osym.gov.tr/dosya/1-69726/h/yabanci-dil-esdegerlikleri-230713.pdf
 1. Yabancı Uyruklu Öğrenciler lisansüstü öğrenim harç ücretini 3 katı olarak öderler.
 2. Enstitümüzde veya başka bir enstitüde lisansüstü öğrenim gören veya kayıtlı olan öğrenciler başvuru yapamazlar.
 3. İlanda belirtilen özel (lisans yüksek lisans mezuniyet) şartları taşıyor olmak.
Online Başvuru Sistemine Başvurular

https://obs.konya.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx

 

15 Haziran 2016 -08 Temmuz 2016

Yazılı bilim sınavına girecek öğrenci listesinin ilanı 12 Temmuz 2016
İlan edilen listelere itiraz ve düzeltmeler 12-13 Temmuz 2016
Yazılı Bilim sınavına girecek öğrencilerin kesin listesinin ilanı 15 Temmuz 2016 Saat:17:00
Yazılı bilim sınavı tarihi ve yeri: Sınav Tarihi: 20.07.2016

Sınav Yapacak Birim: Anabilim Dalı Başkanlıkları.

Sınav saati ve sınav salonları 15 Temmuz 2016 saat 14.00’de Enstitümüz web sayfasında

ilan edilecektir.

Sonuçların İlanı: 22 Temmuz 2016 saat 17:00 Sınav sonuçları Enstitümüz Web sayfasında ilan edilecektir.
Kesin Kayıt Tarihi: 01-05 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılacaktır.
Yedek Aday Listesinin İlanı 08 Ağustos 2016 saat 17:00 Enstitü Web Sayfasında ilan edilecektir.
Varsa yedek adayların kesin kayıt işlemleri 09 Ağustos 2016 saat 17:00 a kadar
2016-2017 Güz dönemi Eğitim Öğretim Ders Başlangıcı 19 Eylül 2016

Önemli Hatırlamalar:

Başvurularınızı son güne bırakmamanız yararınıza olacaktır.

•Programlar ve yazılı bilim sınavının içeriği hakkında detaylı bilgiyi ilgili Anabilim Dalı Başkanlıklarından edinebilirsiniz. 

Enstitünün yazılı bilim sınavının içeriği ile ilgili bilgi vermesi mümkün değildir. Anabilim Dalı Başkanlıkları İletişim Adresi: http://www.konya.edu.tr/sosyalbilimlerenstitusu/sayfa/2777

Gün içerisindeki yoğunluktan dolayı programlar ve başvurular hakkında telefonla bilgi verilememektedir. 

Sorularınızı sosbil@konya.edu.tr eposta adresine mail yolu ile gönderebilirsiniz. Mümkün olan en kısa sürede sorunuza cevap verilecektir.

Başvuru yapan adayların başvurularına ilişkin bilgileri 12 Temmuz 2016 Salı günü saat 13:00 da Enstitümüz web sayfasında ilan edilecektir. Adaylar, başvuru bilgilerinde hatalı ya da eksik bilgi tespit etmeleri durumunda sosbil@konya.edu.tr adresinden başvuruda bulunarak düzeltme isteyebilirler. 13 Temmuz 2016 Çarşamba günü saat: 17:00’den sonra yapılacak itirazlar işleme alınmayacaktır.

KONTENJANLAR

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Kontenjanlara erişmek için TIKLAYINIZ.

Benzer Konular

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.