İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Başvuru Kılavuzu

İstanbul-Üniversitesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU KOŞULLARI KILAVUZU

2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI

Sevgili Adaylar, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı Güz Yarıyılında Üniversitemizde lisansüstü eğitim görmek üzere yapacağınız başvurular bu kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılacaktır. Başvuru ve kayıt işlemlerinin hatasız ve süratle gerçekleşmesi için ilan edilen kılavuzları dikkatle inceleyerek istenilenleri eksiksiz yapmanız gerekmektedir. Üniversitemizde lisansüstü eğitim görme tercihinizden dolayı sizleri kutluyor, başarılarınızın devamını diliyoruz.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

I. ONLİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ

2016-2017 eğitim-öğretim yılı Güz Yarıyılında kontenjan açılan aşağıda isimleri belirtilen enstitülerimiz programlarına ait genel ve yurtdışı kontenjanlarına başvuru işlemleri başvuru tarihleri içerisinde kesintisiz bir şekilde internet üzerinden online olarak yapılacaktır. “Online Başvuru” işlemine başlamadan önce, aşağıdaki linklerden kontenjanlar, başvuru koşulları ve değerlendirme ölçütlerine ilişkin bilgileri dikkatle okuyunuz. Online Başvuru Kılavuzu’na ulaşmak için TIKLAYINIZ.

II. KONTENJANLAR:

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 Fen Bilimleri Enstitüsü

 Eğitim Bilimleri Enstitüsü

 Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü

 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

 İşletme Fakültesi İşletme İktisadi Enstitüsü

 Adli Tıp Enstitüsü

III. BAŞVURU KOŞULLARI:

GENEL KONTENJAN: Türk ve yabancı uyruklu adaylar başvurabilir.

A) Mezuniyet Koşulu:  B) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Koşulu: C) Yabancı Dil Koşulu: D) Yatay Geçiş Koşulu: D) Diğer Koşullar: Bu Kılavuzda belirtilmemiş olan hususlar hakkında İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

YURTDIŞI KONTENJANI: Yabancı uyruklu ve yurtdışında ikâmet eden Türk uyruklu adaylar başvurabilir.

A) Mezuniyet Koşulu: B) Yabancı Dil Koşulu: C) Yatay Geçiş Koşulu: D) Diğer Koşullar: Bu Kılavuzda belirtilmemiş olan hususlar hakkında İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

IV. DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ:

GENEL KONTENJAN:

YURTDIŞI KONTENJANI:

V. BAŞVURU, SINAV, MÜLAKAT VE KESİN KAYIT TARİHLERİ:

istanbul-uni-program

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

ist-sosyal-bilimler-ens

VI. BAŞVURU KABUL İŞLEMLERİ VE BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1-) Genel ve Yurtdışı Kontenjanına başvurular sadece online olarak yapılacak olup, online başvuru sırasında doldurulan bilgiler adayın beyanı olarak kabul edilecektir.

2-) Adayların, başvuru esnasında beyan etmiş oldukları lisans / yüksek lisans not ortalamalarını gösteren “transkriptlerini” (basılı ve onaylı), mülakat esnasında ve kesin kayıt sırasında yanlarında bulundurmaları zorunludur.

3-) Yatay geçiş kontenjanlarına online başvuru yapılmayacak olup, başvuru doğrudan ilgili Enstitü Müdürlüğü’ne yapılacaktır. Yatay geçiş kontenjanı başvurusu için gerekli belgeler: a) Adayların kayıtlı oldukları Enstitü’den aldıkları hangi aşamada olduklarını belirtir yeni tarihli öğrenim durum belgesinin onaylı sureti, b) Not durum belgesi (transkript) onaylı sureti, c) ALES veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin internet çıktısı, d) YDS veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin internet çıktısı.

4-) Online başvuru işlemlerinde istenilen bilgiler adayın beyanı olacağından, girilen bilgiler kaydedildikten sonra değiştirilemez.

NOT*: Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanların kesin kayıtları yapılmaz, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.

NOT*: 2016-2017 kontenjan tablolarında belirtilen özel koşullar dikkate alınarak başvuruların yapılması gerekmektedir. Özel koşullara uygun olarak başvurmayan adaylar mülakata alınmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

VII. KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar, aşağıda yazılı belgeleri ilân edilen süre içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne şahsen teslim etmek zorundadır:

1-) Yüksek Lisans programlarına kayıt için lisans diploması veya mezuniyet belgesinin, Doktora programlarına başvuru için yüksek lisans diploması veya yüksek lisans mezuniyet belgesinin noter ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. (1 adet) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar diploma ya da mezuniyet belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ibraz etmek zorundadır. (1 adet) Yurt dışındaki Yükseköğretim kurumlarından mezun olan yabancı uyruklu adaylar ve aynı durumdaki Türk vatandaşlarının denklik belgesi dışında diğer koşulları uygun bulunarak kaydedilme durumunda olanların lisans ya da yüksek lisans eğitimlerinin uygun olup olmadığı, daha önce öğrenim gördükleri kurumların tanınıp tanınmadığı konularında Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) uygun görüş alınmak suretiyle eğitim kabulleri sağlanabilecektir. (Yabancı ülkelerdeki Tıp, Eczacılık veya Diş Hekimliği Fakültelerinin birinden mezun olanlardan YÖK tarafından düzenlenecek denklik belgesini almış olmaları ve başvuru sırasında ibraz edilmesi şarttır.)

2-) Lisans ve yüksek lisans öğrenimi boyunca alınan bütün derslerin başarı notlarını ve mezuniyet not ortalamasını gösteren not dökümü (transkript) belgelerinin noter onaylı ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti. (1 adet) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar transkript belgelerini Türkçe tercümesiyle birlikte ve not ortalamasını içerecek şekilde ibraz etmek zorundadır. (1 adet)

3-) ALES belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tastikli süreti.

4-) YDS belgesinin internet çıktısı veya eşdeğeri sınav sonuç belgesinin aslı veya noter tastikli süreti.

5-) Son altı ay içinde, önden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş 6 adet vesikalık fotoğraf (4,5×6 cm.).

6-) Yurtdışı kontenjanlarına başvuran Türk adaylardan yurtdışında ikâmet ettiklerine dair onaylı belge. (1 adet)

7-) Nüfus cüzdanının fotokopisi (yabancı uyruklular için ikametgâh tezkeresi fotokopisi ile Yabancı Uyruklu Numarasını gösterir belge.)

😎 Yabancı uyruklular için öğrenim vizeli pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerlilik süresini gösteren sayfaların noter tasdikli Türkçe çevirisi (Yabancı Öğrenci Bilgilendirme Formu için TIKLAYINIZ) (Geçerli oturma izni bulunduğunu belgeleyenlerden kayıt sırasında Öğrenim Vizesi istenmeyecektir.)

9-) İkametgâhı ile ilgili beyanı (İkamet Beyanı Formu için TIKLAYINIZ )

10-) Adli sicil kaydı olmadığına dair e-devlet çıktısı

11-) Erkek adayların askerlik şubelerinden alınacak yeni tarihli Askerlik Durum Belgesinin aslı (yabancı uyruklu adaylardan istenmeyecektir.)

12-) Yabancı uyruklu adayların Türkiye Türkçesi bildiklerini gösterir “Türkçe Yeterlilik” belgesi veya onaylı sureti 13-) Öğrenci katkı payı/öğrenim ücretinin ödendiğine dair banka dekontu. (Ödemeler Öğrenci Otomasyon Sistemi’nden Referans Numarası alınarak Halk Bankası’na yapılmaktadır. Tezsiz Yüksek Lisans Programları için ilgili banka ve ücret bilgilerinin ilgili Enstitüden öğrenilmesi gerekmektedir.) (Yabancı uyruklu adaylar ile yurtdışında ikamet edip Yurtdışı Kontenjanından kayıt yaptıracak Türk adaylar öğrenim ücreti yatırmak zorundadır.)

VIII. ADAYLARIN DİKKATİNE

 Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular “online” yapılacaktır.

 Online başvuruda sisteme girilen bilgiler kaydedildikten sonra değiştirilemez.

 Adaylar tezli yüksek lisans ve doktora programlarından yalnızca bir tanesine başvurabilirler. Bununla birlikte, arzu edildiği takdirde, tezsiz yüksek lisans programlarından da bir tanesine başvuru yapılabilir.

 Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez. Ayrıntılı Bilgi İçin TIKLAYINIZ

 İşletme İktisadi Enstitüsü’nde en fazla üç programa başvuru yapılabilir.

 2016-2017 kontenjan tablolarında belirtilen özel koşullar dikkate alınarak başvuruların yapılması gerekmektedir. Özel koşullara uygun olarak başvurmayan adaylar mülakata alınmayacak ve başvuruları iptal edilecektir.

 Öğrencinin transkriptinde ya da diplomasında 4’lük ya da 100’lük sisteme göre not ortalaması bulunmadığı takdirde, İstanbul Üniversitesinin not dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

 Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına başvuran adayların mülakat esnasında mezuniyet transkriptlerini veya mezun olmayanların ise online başvuru sırasında sisteme girdikleri (7) yedinci dönem not ortalamasını gösteren transkriptlerini yanlarında bulundurmaları zorunludur.

NOT: Gerçeğe aykırı/yanlış beyanda bulunanlar ile belgelerinde noksanlık veya tahrifat olanların kesin kayıtları yapılmaz, kesin kayıtları yapılmış olsa bile kayıtları iptal edilir.

ÖNEMLİ DUYURU: BAŞVURU YAPMADAN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ DUYURUYU DİKKATLİCE OKUYUNUZ

Yüksek lisans programlarına başvuran adaylar, mezun durumda ise, transkript / mezuniyet belgesinde yer alan mezuniyet notunu; henüz mezun olmayıp, lisans öğreniminin son yarıyılında ise, son yarıyıla kadar olan güncel not ortalamasını sisteme girmelidir.

Mezun ya da lisans öğreniminin son yarıyılında olan adaylar, sisteme not ortalamasını girmeden önce, Fakültelerinden basılı ve onaylı bir transkript belgesi almalıdır. Adayların, başvurusu esnasında beyan etmiş oldukları lisans / yüksek lisans not ortalamalarını gösteren “transkriptlerini” (basılı ve onaylı), mülakat esnasında ve kesin kayıt sırasında yanlarında bulundurmaları zorunludur.

Mülakat esnasında, başvuruda beyan edilen not ortalamasını gösterir transkript / mezuniyet belgesini mülakat jürisine ibraz edemeyen adaylar, mülakat sınavına alınmayacaktır.

Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların, kesin kayıt döneminden önceki bir tarihte mezun olmaları ve mezuniyet belgelerinin onaylı bir kopyasını kesin kayıt esnasında teslim etmeleri gerekmektedir. Mezuniyet belgesini ve başvuru koşullarında belirtilen diğer belgeleri getirmeyen adayların kaydı yapılmayacaktır.

Öğrencinin transkriptinde / mezuniyet belgesinde 100’lük sisteme göre not ortalaması bulunuyorsa, sisteme muhakkak bu notun girilmesi gerekmektedir. 100’lük sisteme göre not ortalaması bulunmadığı takdirde, İstanbul Üniversitesi’nin not dönüşüm tablosu esas alınacaktır. TIKLAYINIZ

IX. İLETİŞİM:

ist-uni-iletisim

 Kaynak : istanbul.edu.tr

Benzer Konular

One Commentto İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Başvuru Kılavuzu

  1. […] Akademik Duyuru » Akademik Haber » İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kontenjanlar « İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kontenjanları İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Başvuru Kılavuzu » […]

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.